SAMEN WERKEN AAN EEN STERK GEBIED

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City raakt velen. Van inwoners van de omliggende wijken tot de toekomstige bewoners van het gebied. Van bestaande tot nieuwe ondernemers. Van Feyenoord-supporters tot allerlei organisaties met een belang in het gebied. En van betaaldvoetbalorganisatie Feyenoord tot de gemeente Rotterdam. Om met elkaar de gestelde ambities en doelen te kunnen realiseren, is een goede samenwerking met alle belanghebbenden en toekomstige gebruikers van essentieel belang. Alleen dán kun je een gebied ontwerpen en ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de behoeften uit de omgeving.

 

Samenwerken met belanghebbenden

Feyenoord City, de gemeente Rotterdam en Feyenoord hebben voor het inrichten en uitvoeren van dit participatietraject een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, dat wordt uitgevoerd door een gezamenlijk team. Met alle belanghebbenden bouwen we graag een relatie op die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dat doen we door structureel te werken aan het ophalen van input, het verzilveren van kansen, het oplossen van zorgen en het creëren van draagvlak. Dat doen we tijdens elke fase van de gebiedsontwikkeling: tijdens de ontwerpfase en gedurende de bouw, maar ook op het moment dat het gebied al in gebruik is. De aanpak wordt geregeld bij stakeholders getoetst en zo nodig aangepast. De voortgang wordt elk half jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.

 

Werkgroepen

We werken in meerdere kleinschalige verbanden (werkgroepen), waarin specifieke thema’s centraal staan. Denk aan de al afgeronde MER-onderzoeken en het bestemmingsplan, maar ook aan belangrijke onderwerpen als mobiliteit, het organiseren van de bouwwerkzaamheden en het sociaaleconomisch programma. Stakeholders kunnen in deze werkgroepen advies en inzichten geven, elkaar helpen en de plannen beïnvloeden door hierop te reflecteren en kennis te delen. Op informatieavonden worden de uitkomsten in bredere groep besproken.

 

Co-creatie met bewoners

Tijdens wijkgerichte bijeenkomsten doen we als projectorganisatie de gebiedservaring op die nodig is voor de gebiedsontwikkeling. Wijk- en buurt gerelateerde ontwikkelingen worden in verdiepingssessies met elkaar besproken. Dankzij de actieve betrokkenheid van de bewoners van de omliggende wijken kan de waarde van Feyenoord City voor de wijken onderzocht worden. Gedurende het traject wordt dit contact verder geïntensiveerd, omdat het daadwerkelijke inrichten van het leefgebied alleen mogelijk is in co-creatie met de (toekomstige) gebruikers en organisaties instanties die bij hen aansluiten.

 

Overige kanalen

Om ervoor te zorgen dat iedereen die dit wil toegang heeft tot dezelfde informatie, informeren we uiteraard ook op bredere schaal. Dit doen we via voorlichtingsbijeenkomsten, de website en de social media kanalen van zowel de gebiedsontwikkeling als het nieuwe stadion. Ook hierin trekken we graag op met de wijken om, waar mogelijk, aan te sluiten bij reeds geplande wijkbijeenkomsten.

VGO verslag 8 FEBRUARI 2021

VGO verslag 30 november 2020

VGO verslag 21 september 2020

Verslag Voortgangsoverleg 20 januari 2020

Verslag Voortgangsoverleg 2 december 2019

Bijeenkomst Klankbordgroep Mobiliteit 18 juni 2019

Ondernemersbijeenkomst 19 november 2019

Verslag Voortgangsoverleg 16 september 2019

Presentaties werkgroep bijeenkomst MER/Bestemmingsplan

Verslag werkgroep MER/Masterplan 9 juli 2019

Verslag Voortgangsoverleg 24 juni 2019

Verslag Voortgangsoverleg 13 mei 2019

Verslag werkgroep M.E.R. & Masterplan 3 juni 2019

Verslag en presentatie werkgroep m.e.r. & masterplan 8 mei 2019

Participatie dashboard Q4 2018

Verslag Voortgangsoverleg Participatie Feyenoord City | 11 maart 2019

Verslag overleg met BBV en Feyenoord City | 22 oktober 2018

Participatie dashboard Q3 2018

Participatieplanning sept-okt

Verslag werkgroep MER | 5 juni 2018

Besluitenlijst Klankbordgroep Mobiliteit | 22 mei 2018

Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Mobiliteit | 4 juli 2018

Visie participatie Stadionpark en Feyenoord City

Verslag gesprek samenwerking met OVS | 11 april 2018

Verslag gesprek MER onderzoeken Schuttevaer | 16 april 2018

Verslag regulier overleg Veranda met de BBV, OVS, Gemeente en Feyenoord City

Bewoners Veranda, gemeente Rotterdam en Feyenoord City sluiten participatieconvenant

Architect en projectleider praten Feyenoord Supportersraad bij